everest-sport

 

Zasady przetwarzania danych w naszym sklepie 

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu internetowego www.everest-sport.pl

Drogi Użytkowniku,
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego www.everest-sport.pl, poszczególnych jego funkcjonalności.

Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego firma Vit-Sport Witold Osasiuk, odpowiedzialny za prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem serwisu i dostawą towarów na terenie Polska.

Kontakt z nami

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas mail na adres sklep@everest-sport.pl lub prześlij list na adres Sklep everest-sport, na adres Trakt Św Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym www.everest-sport.pl oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży artykułów sportowych i turystycznych za pośrednictwem naszego serwisu lub w naszym sklepie stacjonarnym. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszymi pracownikami.
Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych partnerów:

1.   Facebook

2.   Google +

3.   Allegro

4. Instagram

W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych partnerów, najpierw zostaniesz przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w serwisie. Za Twoją zgodę partner przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będziesz mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów. 

Odrębnie, jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe zostają nam przekazane przez podmioty świadczące usługi kredytu konsumenckiego, o których szerzej piszemy w części : Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych Zgodę na udostępnienie nam danych w celach komunikacji marketingowej możesz wyrazić przy okazji składania wniosku o udzielenie kredytu konsumenckiego. Zgody te zbierane są na naszą rzecz przez poszczególnych usługodawców i w razie jej wyrażenia przez Ciebie, poszczególni usługodawcy przekazują nam Twoje dane w zakresie Twojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz zakupionego sprzętu oraz sklepu, w którym dokonałeś zakupu tego sprzętu.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Prowadzenie sklepu www.everest-sport.pl

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalnoÅ›ci naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególnoÅ›ci zapewnienie Tobie możliwoÅ›ci zarejestrowania siÄ™ w serwisie oraz możliwość zapisania siÄ™ na nasz newsletter.

OdrÄ™bnie, za poÅ›rednictwem serwisu możesz siÄ™ z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania czy też skÅ‚adać reklamacje. W ramach serwisu możesz również skontaktować siÄ™ z nami za poÅ›rednictwem dedykowanego portalu i spoÅ‚ecznoÅ›ciowego, co ma pozwolić na bieżące odpowiadanie na Twoje potrzeby i wÄ…tpliwoÅ›ci.

Realizacja sprzedaży

Jeżeli zdecydujesz siÄ™ dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane bÄ™dÄ… wykorzystane tylko dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególnoÅ›ci otrzymanie od Ciebie pÅ‚atnoÅ›ci, dostawÄ™ towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), Å›wiadczenie usÅ‚ug dotyczÄ…cych zakupionego przez Ciebie sprzÄ™tu (np. montaż, serwis), rozliczanie Å›wiadczonych usÅ‚ug (np. proÅ›ba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnieÅ„ z tytuÅ‚u gwarancji producenta oraz z tytuÅ‚u rÄ™kojmi, jak również z prawa do odstÄ…pienia od umowy sprzedaży.

Cele marketingowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególnoÅ›ci promowanie naszej oferty produktów oraz usÅ‚ug serwisowych. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowaÅ„ i potrzeb oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynnoÅ›ci profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie bÄ™dzie miaÅ‚o wpÅ‚ywu na Twoje prawa lub wolnoÅ›ci, ani nie bÄ™dzie w inny podobny sposób na Ciebie wpÅ‚ywać.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrÄ™bnÄ… zgodÄ™ na otrzymywanie Newsletter lub na komunikacjÄ™ handlowÄ… drogÄ… elektronicznÄ… lub telefonicznÄ…, bÄ™dziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów.

 

W jakich zakresach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

imiÄ™ i nazwisko

nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)

adres zamieszkania

adresy dostaw

numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)

adres e-mail

numer telefonu

historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)

Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywaÅ‚eÅ› pÅ‚atnoÅ›ci

twój podpis

informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodÄ™ na pliki cookies*)

numer IP, z którego komunikujesz siÄ™ z naszym serwisem

informacje o urzÄ…dzeniu, z którego korzystasz odwiedzajÄ…c naszÄ… stronÄ™, w tym o jego ustawieniu (np. przeglÄ…darka, rozdzielczość ekranu)

informacje o wizytach w naszym sklepie stacjonarnym

historia Twojej komunikacji z nami

dane pochodzÄ…ce z publicznie dostÄ™pnych źródeÅ‚

informacje o źródÅ‚ach pozyskania Twoich danych

twoje reklamacje

twoje opinie

dodatkowe informacje o sobie, które mogÅ‚eÅ› zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogÅ‚eÅ› podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem sklepu

udzielone przez Ciebie zgody.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.everest-sport.pl oraz w zwiÄ…zku z Twoim zapisaniem siÄ™ na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…;

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiÄ…zania siÄ™ z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejnoÅ›ci również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z gwarancji producenta lub z uprawnienia rÄ™kojmi (wedÅ‚ug Twojego wyboru);

jeżeli zamówiÅ‚eÅ› u nas dostawÄ™ zakupionego towaru do domu lub pod inny adres – Twoje dane w tym zakresie bÄ™dziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);

dane dotyczÄ…ce korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za poÅ›rednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

w zakresie w jakim chcemy zapytać CiÄ™ o opiniÄ™ dotyczÄ…cÄ… danego produktu lub danej usÅ‚ugi – Twoje dane w tym zakresie bÄ™dziemy przetwarzać z powoÅ‚aniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym aby nieustannie polepszać nasze usÅ‚ugi oraz ofertÄ™ produktowÄ…;

jeżeli kontaktujesz siÄ™ z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować okreÅ›lone czynnoÅ›ci, zbieramy Twoje pytania i zwiÄ…zanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powoÅ‚aniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym aby udzielać naszym klientom i użytkownikom peÅ‚nych informacji i zapewniać im pozytywnych doÅ›wiadczeÅ„ z naszym serwisem;

wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powoÅ‚aniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmujÄ… w szczególnoÅ›ci przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogÄ… CiÄ™ zainteresować, jak również innych informacji promujÄ…cych sklep www.everest-sport.pl

 

Przez jaki okres czasu przetwarzamy Twoje dane

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie siÄ™ na newsletter – przez okres przez jaki jesteÅ› zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania siÄ™ z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane bÄ™dziemy przetwarzać w celach zwiÄ…zanych z rozliczalnoÅ›ciÄ… naszych dziaÅ‚aÅ„, do czego jesteÅ›my zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeÅ„, jednak nie dÅ‚użej niż 10 lat;

realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane bÄ™dziemy przetwarzać w celach zwiÄ…zanych z rozliczalnoÅ›ciÄ… naszych dziaÅ‚aÅ„, do czego jesteÅ›my zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeÅ„, jednak nie dÅ‚użej niż 5 lat;

usługi dostawy i montażu przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteÅ› zarejestrowanych użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteÅ› zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbÄ™dne dla udzielenia niezbÄ™dnych wyjaÅ›nieÅ„ i odpowiedzi;

usÅ‚ugi kredytu konsumenckiego – tutaj nie jesteÅ›my administratorem Twoich danych i przetwarzamy je na zlecenie danego usÅ‚ugodawcy, przez okres na jaki on nam zleci takie dziaÅ‚anie;

pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za poÅ›rednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez caÅ‚y okres kiedy jesteÅ› naszym klientem oraz później przez okres 5 lat liczÄ…c od czasu kiedy przestaÅ‚eÅ› być naszym klientem (zaprzestaÅ‚eÅ› korzystać ze Å›wiadczonych przez nas usÅ‚ug oraz nie dokonywaÅ‚eÅ› zakupów w naszych sklepach).

 

Kto jest odbiorcÄ… Twoich danych

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbÄ™dne do zrealizowania Å›wiadczeÅ„, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostÄ™pniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazaÅ‚eÅ› w zamówieniu;

odpowiedzialnym firmom za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;

firmom Å›wiadczÄ…cym dla nas usÅ‚ugi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dziÄ™ki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;

 

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które sÄ… niezbÄ™dne dla jego osiÄ…gniÄ™cia. ChcielibyÅ›my, abyÅ› wiedziaÅ‚, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzÄ™dzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie dziaÅ‚ania, dziÄ™ki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my caÅ‚y czas posiadamy Twoje dane.
W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym:

system pÅ‚atnoÅ›ci kartami pÅ‚atniczymi

system pÅ‚atnoÅ›ci Bank Millenium

 

Jak przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem, w szczególnoÅ›ci zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporzÄ…dzeniem o ochronie danych. 
Mamy na uwadze nastÄ™pujÄ…ce reguÅ‚y, którymi kierujemy siÄ™ przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które sÄ… niezbÄ™dne dla osiÄ…gniÄ™cia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliÅ›my analizÄ™ speÅ‚nienia tej reguÅ‚y.

Reguła transparentności
PowinieneÅ› mieć peÅ‚nÄ… wiedzÄ™ o tym, co dzieje siÄ™ z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy siÄ™ udzielić Tobie peÅ‚nej informacji o reguÅ‚ach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem biuro@everest-sport.pl

Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbÄ™dne Å›rodki zabezpieczajÄ…ce poufność i integralność Twoich danych osobowych. CaÅ‚y czas je usprawniamy, wraz ze zmieniajÄ…cym siÄ™ otoczeniem i postÄ™pem technologicznym. Zabezpieczenia obejmujÄ… Å›rodki fizyczne i technologiczne ograniczajÄ…ce dostÄ™p do Twoich danych, jak również stosowne Å›rodki zabezpieczajÄ…ce przed utratÄ… Twoich danych.

Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć siÄ™ z każdego naszego dziaÅ‚ania na danych osobowych, tak abyÅ›my w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci peÅ‚nej i rzetelnej informacji dotyczÄ…cej tego jakie dziaÅ‚ania realizowaliÅ›my na Twoich danych.

 

Jakie zgody zbieramy

W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy nastÄ™pujÄ…ce zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:

zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę możesz wyrazić na naszej stronie www.everest-sport.pl

zgoda na komunikowanie siÄ™ drogÄ… elektronicznÄ… lub telefonicznÄ… – obejmuje informowanie o nowoÅ›ciach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych, oferowanie usÅ‚ug doubezpieczenia i innych. TÄ™ zgodÄ™ możesz wyrazić w ramach jednego z naszych formularzy dostÄ™pnych w sklepach stacjonarnych lub przy zakupie sprzÄ™tu sportowego poprzez naszÄ… stronÄ™.