everest-sport

Polityka plików cookie

Co to jest plik „Cookie”?

"Cookies" (Ciasteczka) sÄ… to pojedyncze, maÅ‚e pliki tekstowe, wysyÅ‚ane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalajÄ… na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronÄ™, która je utworzyÅ‚a. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostÄ™pu do innych plików znajdujÄ…cych siÄ™ na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa everest-sport.pl korzysta z plików cookie?

Pliki "cookie" używane na stronie internetowej everest-sport.pl umożliwiajÄ… odpowiedniÄ… personalizacjÄ™ wyÅ›wietlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treÅ›ci dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu dziaÅ‚ania witryny, a także do mierzenia  skutecznoÅ›ci przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalajÄ… dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usÅ‚ug. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować siÄ™ z użytkownikiem za poÅ›rednictwem poczty, maila czy telefonu.

PrzykÅ‚ady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych everest-sport.pl:

   - dopasowanie treÅ›ci reklam emitowanych w serwisie,
   - mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocÄ… kodu Google Analytics  - wiÄ™cej informacji o plikach cookies w Google Analytics          
    można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
   - wykorzystanie mechanizmu sondy badajÄ…cej preferencje użytkownika,
   - zapamiÄ™tywanie braku zgody na wyÅ›wietlanie w przyszÅ‚oÅ›ci niektórych treÅ›ci,
   - mierzenie skutecznoÅ›ci (Å›ledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy everest-sport.pl, np. w sieci reklamowej Google,
     programach partnerskich
   - dopasowanie treÅ›ci reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – wiÄ™cej informacji o plikach cookies
     wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785


Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach everest-sport.pl mogÄ… być używane dwa rodzaje plików „cookie”:

    sesyjne – pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej)
    staÅ‚e – pozostajÄ… na urzÄ…dzeniu użytkownika przez czas okreÅ›lony w parametrach pliku albo do momentu ich rÄ™cznego usuniÄ™cia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

CzynnoÅ›ci zwiÄ…zane z przechowywaniem i wysyÅ‚aniem ciasteczek sÄ… obsÅ‚ugiwane przez przeglÄ…darki internetowe i sÄ… niewidoczne dla użytkownika. WiÄ™kszość używanych przeglÄ…darek domyÅ›lnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglÄ…darkÄ™, by móc odrzucać proÅ›by o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocÄ… ustawieÅ„ w przeglÄ…darce. Zanim zdecydujesz siÄ™ zmienić domyÅ›lne ustawienia pamiÄ™taj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. WyÅ‚Ä…czenie Ciasteczek może mieć wpÅ‚yw na to jak bÄ™dzie siÄ™ wyÅ›wietlać nasza strona w Twojej przeglÄ…darce.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglÄ…darki Firefox:

    Na górze okna przeglÄ…darki naciÅ›nij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menuNarzÄ™dzia) i wybierz Opcje.
    NastÄ™pnie wybierz panel Prywatność.
    Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcjÄ™: bÄ™dzie używaÅ‚ ustawieÅ„ historii użytkownika.
    Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by wÅ‚Ä…czyć, odznacz, by wyÅ‚Ä…czyć obsÅ‚ugÄ™ ciasteczek.
    Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
          a) Przechowuj: aż wygasnÄ… – ciasteczko zostanie usuniÄ™te po osiÄ…gniÄ™ciu daty wygaÅ›niÄ™cia, która jest okreÅ›lana przez witrynÄ™                wysyÅ‚ajÄ…cÄ… ciasteczko.
          b) Przechowuj: do zamkniÄ™cia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze bÄ™dÄ… usuwane przy zamkniÄ™ciu Firefoksa.
          c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysÅ‚ać ciasteczko, przeglÄ…darka wyÅ›wietli monit z proÅ›bÄ…              o podjÄ™cie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka. NaciÅ›nij przycisk OK, by zamknąć okno opcji

Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox

Dla przeglÄ…darki Google Chrome:

    Kliknij menu Chrome  na pasku narzÄ™dzi przeglÄ…darki.
    Wybierz Ustawienia.
    Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
    W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treÅ›ci.
    W sekcji Pliki cookie możesz zmienić nastÄ™pujÄ…ce ustawienia plików cookie:
          a) DomyÅ›lne blokowanie plików cookie
               - Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. PamiÄ™taj, że to ustawienie uniemożliwia dziaÅ‚anie wiÄ™kszoÅ›ci stron, które wymagajÄ… zalogowania siÄ™.
               - Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjÄ…tki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzÄ…cych z witryny plików cookie innych firm, nawet jeÅ›li witryna zostaÅ‚a dodana do listy WyjÄ…tki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

           b) DomyÅ›lne zezwalanie na pliki cookie
                JeÅ›li chcesz zezwalać zarówno na wÅ‚asne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
                Aby akceptować tylko wÅ‚asne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjÄ…tku wszystkie pliki cookie innych firm.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Dla przeglÄ…darki Internet Explorer 9:

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9